Privatlivspolitik

Det Blå Gymnasium er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

gdpr@hhs.dk

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

Hvorfra stammer oplysningerne?

Det Blå Gymnasium behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til os. Herudover får vi dine oplysninger fra myndigheder, andre skoler, forældre og værger.

På hvilket grundlag behandler vi oplysningerne?

Det Blå Gymnasium er en selvejende institution, og vi er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettede uddannelser. Når vi behandler dine personoplysninger, gør vi det således oftest som led i vores myndighedsudøvelse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2 litra g). Vi kan lovligt behandle almindelige oplysninger om dig, når det er nødvendigt for vores drift og administration.

Nedenfor kan du se i hvilke situationer vi behandler dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til en specifik behandlingssituation, er du velkommen til at kontakte os.

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om dig, for at sikre optimal drift af vores hjemmeside.

Hvis du giver samtykke via vores cookiebanner (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a), behandler vi yderligere oplysninger om dig til de formål, som du samtykker til. Du kan læse mere om vores cookies på vores hjemmeside, hvor du også kan redigere dit samtykke.

Cookiepolitik

 

Kontakt og kommunikation

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon, kontaktformular på hjemmesiden eller pr. almindeligt brev, behandler vi dine kontaktoplysninger samt indholdet af din henvendelse.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi gerne vil yde dig en god service og behandle din henvendelse.

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi har en korrespondance med dig. Når korrespondancen er afsluttet, og indholdet af denne ikke giver anledning til yderligere handling, slettes dine oplysninger, der måtte fremgå af korrespondancen.

Elev-administration og undervisning

Når du er elev på Det Blå Gymnasium behandler vi personoplysninger om dig, for at kunne administrere din skolegang. Vi registrerer i den forbindelse fx oplysninger om dit skema, dit fremmøde, dit studieforløb, resultater af prøver, års- og eksamenskarakterer samt evt. varsler og afgørelser, hvis du har for meget fravær.

Dine oplysninger slettes når du har afsluttet dit skoleforløb. Dog opbevarer vi oplysninger om dine eksamens og afsluttende standpunktskarakterer i op til 30 år. Dette gør vi på baggrund af en forpligtelse i eksamensbekendtgørelsen.

Når du er elev på Det Blå Gymnasium, modtager du et oplysningsdokument om hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du herefter har du yderligere spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Udveksling af varer og tjenesteydelser

I forbindelse med at vi indgår aftale om udveksling af varer eller tjenesteydelser, er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig. Herunder vil vi behandle almindelige personoplysninger, som fx dit navn og din e-mail, med det formål at efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig.

Oplysninger indsamlet i forbindelse hermed vil som udgangspunkt blive slettet, når aftalen er opfyldt, medmindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum, f.eks. en garantiperiode, eller hvis der opstår et behov for at reklamere.

Vi skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som købet eller salget vedrører.

Sociale Medier

Når du liker og / eller følger os på Facebook eller Instagram, behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • dit navn, indholdet af den besked, som du sender til os.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at holde interesserede følgere opdaterede på bl.a. nye områder, opmærksomhedspunkter mv.

Vi behandler personoplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 

Rekruttering

Hvis du søger en stilling ved os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

  • På baggrund af vores legitime interesse, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
  • Behandlingen af CPR-nummer sker alene, hvis du selv har afgivet det i forbindelse med ansøgningen eller CV’et. Vi behandler CPR-numre for at kunne forsvare eller gøre et eventuelt retskrav gældende (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra f).

Hvis du fremsender personoplysninger af følsom karakter, behandler vi disse med henblik på at kunne træffe en beslutning om ansættelse, samt eventuelt at sikre overholdelse af notat- og journaliseringspligten i offentlighedsloven, da beslutning om ansættelses er en afgørelse i forvaltningslovens forstand (persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra f).

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 3 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, vil dette ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

Videoovervågning

Vi har videoovervågning på forskellige områder. Det kan derfor ske, at vi optager en video af dig. Det er skiltet i det konkrete område, hvis der er videoovervågning.

Formålet med videoovervågningen er at sørge for god sikkerhed i og omkring vores lokaler og udeområder.

Vi opbevarer overvågningsvideos i 30 dage, medmindre konkrete forhold gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne længere.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter eksterne leverandører/samarbejdspartnere til opbevaring og behandling af oplysningerne. Når vi benytter en databehandler, har vi indgået en databehandleraftale med dem. De behandler derfor udelukkende personoplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45.

I relevante tilfælde videregives personoplysninger til selvstændige datamodtagere, som fx andre uddannelsesinstitutioner, kommunen og Styrelsen for Undervisning.

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

Dine oplysninger kan overføres til datamodtagere i fx USA baseret på EU Kommissionens standardkontrakter (databeskyttelsesforordningen art. 46, stk. 2, litra c).  Hvis du ønsker det, kan du kontakte os for yderligere oplysninger herom samt udlevering af dokumentation på passende garantier.

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

  • få indsigt i dine personoplysninger
  • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
  • få slettet personoplysninger om dig selv
  • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
  • gøre indsigelse mod behandlingen

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.