FASTHOLDELSE
På Det Blå Gymnasium

Det Blå Gymnasium, Haderslev har konstant fokus på fastholdelse af elever på både EUD,  EUX og HHX

Vi tror på, at to vigtige faktorer for at fastholde eleverne på vores 3 ungdomsuddannelser, EUD, EUX og HHX er information og skolemiljø. Vi gør derfor meget for at tilbyde god og troværdig information før skolestart, så eleverne vælger den rigtige uddannelse, og når først eleverne er startet på skolen, søger vi blandt andet i samarbejde med skolens elevråd at pleje vores gode skolemiljø, så eleverne kan være glade for at gå her.

Før skolestart på ungdomsuddannelsen

Gennem forskellige aktiviteter gør vi meget for at gøre kommende elever opmærksomme på, hvad det vil sige at gennemføre en af skolens uddannelser. F.eks. gennemfører vi hvert år brobygningsforløb for elever i folkeskolens afgangsklasser, og skolens studievejledere deltager ofte i arrangementer på lokale folkeskoler, ligesom folkeskoleelever i området også ofte deltager i besøg på Det Blå Gymnasium.

Ved skolestart

Elever, der har ønsket optagelse på EUD, EUX eller HHX uden at være erklæret uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse, bliver indkaldt til faglig optagelsesprøve og vejledningssamtale med en studievejleder. På baggrund af testen rådgiver studievejlederen eleven med henblik på at få ham eller hende i gang med det bedst mulige uddannelsesforløb. Alle elever er til evalueringssamtale i oktober-måned inden valg af studieretningsforløb.

Samtidig har vi her på Det Blå Gymnasium et 3-delt forløb, vi kalder ”Lær at lære”, som eleverne deltager i helt i begyndelsen af deres ungdomsuddannelse her på skolen. Her følger vi sammen med eleverne et 3-strenget fokus:

  • Forløb 1: Forventningsafstemning med eleverne: en ungdomsuddannelse er et fuldtidsarbejde. Eleverne reflekterer over og arbejder med prioritering og styring af deres tid. Desuden fokus på brugen af mobiltelefoner, computere og sociale medier.
  • Forløb 2: Her reflekteres over og arbejdes med, hvordan det gode gruppearbejde skabes
  • Forløb 3: fokus på grupperoller og det at skabe sin plads i klassen. Derudover reflekterer eleverne over og arbejder med deres selvkompetencer i de forskellige fag samt de strategier, de kan anvende.

Under uddannelsesforløbet på Det Blå Gymnasium

Skolen har forskellige initiativer, der understøtter fastholdelse af eleven i uddannelsen – det gælder naturligvis på både EUD, EUX og HHX. Vi har både studietimer, hvor der er lærere til stede til at hjælpe eleverne med især skriftligt arbejde, læsevejledning samt mulighed for at få tilknyttet en mentor i en periode.

Vi følger op på fraværsregistreringer med det formål hurtigt at afdække eventuelle problemer. I mange tilfælde kan problemerne løses her og nu gennem en samtale med en studievejleder – i mere alvorlige tilfælde har skolen mulighed for at henvise eleven til samtale med en psykolog, en mentor eller en studenterpræst. I skoleåret 2018/2019 var den samlede fraværsprocent for elever på HHX-uddannelsen 10,6% – et fravær, der dækker over dels almindeligt fravær fra undervisningen, men også for eksempel længerevarende sygdom, der registreres som fravær, men hvor skolen har mulighed for at tilbyde ekstra støtte til eleven og således fastholde eleven i uddannelsesforløbet. Vi er bestemt ikke tilfredse med fraværsprocenten, og vi har derfor fra starten af dette skoleår ud over studievejlederne også ansat fraværsinspektorer, hvis opgave er at være ekstra opmærksomme på elevernes fravær. Skolens måltal for 2019-20 er at nedbringe fraværet til 8%.

Lærerne på Det Blå Gymnasium registrerer skriftligt fravær, og i skoleåret 2018-19 har det skriftlige fravær været på knap 4%. I forbindelse med skolens overgang til ny digital platform vil skriftligt fravær fremover blive registreret på en fælles platform, hvilket gør det muligt at opgøre tallet mere præcist.

Ved uddannelsesforløbets afslutning

Skolen vil gerne støtte og vejlede eleven i forbindelse med valg af videre uddannelse eller karriere, og der er derfor god kontakt til Studievalg gennem hele uddannelsesforløbet – således har vi regelmæssigt besøg af en studievejleder fra Studievalg med mulighed for individuel vejledning omkring valg af videregående studium. Desuden er alle tidligere elever velkomne til at kontakte skolen på et senere tidspunkt, hvis de har brug for vejledning.