Skip to content

MENU

Menu

AMU-UDBUDSPOLITIK
KURSUSCENTER, HADERSLEV HANDELSSKOLE

Afdækning af de regionale uddannelsesbehov

KursusCenter, Haderslev Handelsskole er godkendt til at udbyde AMU-kurser inden for følgende fælles kompetencebeskrivelse (FKB):

KursusCenter, Haderslev Handelsskole har driftsoverenskomst med VUC SYD ift. screening og gennemførelse af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU), og tilbyder undervisning indenfor ikke lovbefæstede områder som Indtægtsdækket virksomhed (IDV).

KursusCenter, Haderslev Handelsskole vil på baggrund af den løbende behovsafdækning samt hidtidige erfaringer med efterspørgsel af uddannelsesmål tilrettelægge, udbyde og gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser. Udover ovennævnte gennemføres AMU kurser med udlagte FKB’er fra andre samarbejdspartnere.

KursusCenter, Haderslev Handelsskole vil løbende vurdere behovet for at supplere dette udbud på baggrund af de behov, der måtte opstå i området. Der er et stort behov for løbende om- og opkvalificering af medarbejdere indenfor IT, kommunikation, samarbejde, salg, sprog, økonomi, grøn omstilling samt ledelse og personlig udvikling.

Uddannelse af ufaglært arbejdskraft til faglært niveau samt uddannelse af medarbejdere fra faglært niveau til akademiniveau får derfor endnu større betydning.

KursusCenter, Haderslev Handelsskole arbejder systematisk med kompetenceudvikling. Vi tilrettelægger et udbud, der tilgodeser kursisternes behov. KursusCenter, Haderslev Handelsskole vil i samarbejde med andre skoler, jobcentre og virksomheder løbende tilrettelægge sammenhængende kursusrækker inden for de nævnte FKB’er.

Samarbejde med øvrige aktører

KursusCenter, Haderslev Handelsskole samarbejder med områdets øvrige godkendte udbydere om at sikre en optimal dækning af uddannelsesbehovet, og tilstræber at være meget synlig i uddannelsesbilledet på de ovennævnte kompetenceområder.

KursusCenter, Haderslev Handelsskole har et godt samarbejde med Haderslev Erhvervsråd, Haderslev Kommune, faglige organisationer samt udvalgte freelance konsulenter. Vi tilrettelægger i samarbejde både enkeltkurser og sammenhængende kursusrækker med henblik på at tilgodese lokale arbejdsmarkedsmæssige behov for opkvalificering af både ledige og beskæftigede. KursusCenter, Haderslev Handelsskole lægger stor vægt på en tæt dialog med lokale virksomheder om efter- og videreuddannelsesbehov. 

Markedsføring

Skolens markedsområde er karakteriseret ved mange små og mellemstore produktions- og servicevirksomheder samt offentlig administration og andre offentlige virksomheder. Markedsføringen af arbejdsmarkedsuddannelserne rettes primært mod ufaglærte, kortuddannede samt små og mellemstore virksomheder indenfor såvel handel som håndværk og industri.

KursusCenter, Haderslev Handelsskole markedsfører hovedsageligt sit udbud inden for det tidligere beskrevne område ved:

  • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner
  • Virksomhedsbesøg og netværksaktiviteter
  • Årlige konferencer og temadage
  • Besøg hos jobcenter, faglige organisationer, erhvervsnetværk, m.v.
  • www.voksenuddannelse.dk
  • www.kursushhs.dk
  • Annoncering i lokalområdet
  • Relationsopbygning og kundepleje

Skole- og projektsamarbejder:

Synergiskolesamarbejdet. Et udviklende samarbejde mellem 7 mindre handelsskoler i Jylland og på Vestfyn.
Udviklings- og udbudssamarbejde med Tønder Handelsskole, BC-Syd, EASV (Erhvervsakademiet) samt University College Syd.

Spidskompetencer

KursusCenter, Haderslev Handelsskole har, bl.a. via et bredt netværk af freelance undervisere, kompetencer indenfor følgende områder: handel, detail, administration, kontor, økonomi, IT, ledelse, human ressource, trivsel og motivation, CSR, arbejdsmiljø samt innovation og kreativitet.

Udlægningspolitik

Udbuddet af uddannelserne kan udliciteres til private virksomheder eller udlægges/udlånes til andre AMU-udbydere jf. hhv. § 23-24 i AMU bekendtgørelsen. Udlægning kan alene finde sted for en konkret uddannelse og kan omfatte den samlede administration og gennemførelse af enkelte arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i en given fælles kompetencebeskrivelse. 

KursusCenter, Haderslev Handelsskole har ingen aftale om udlægning af fag fra egne fkb’er til andre udbydere. Skolen har aftale med flere samarbejdspartnere omkring udlagt undervisning til KursusCenter, Haderslev Handelsskole. En liste over udlagte fag kan ses her Udlagt undervisning.

På siden Udbudte kurser findes en komplet liste over alle udbudte kurser med aktivitetsnummer, der kan fremsøges på voksenuddannelse.dk, for nærmere information omkring det aktuelle hold.

Ved indgåelse af udlægningsaftaler lægges vægt på: 

  • Efterspørgsel fra virksomheder, borgere, jobcentre m.fl. 
  • Skolens kompetencer og ressourcer til at gennemføre de ønskede AMU-fag
Udliciteringspolitik

KursusCenter, Haderslev Handelsskole kan ved skriftlig aftale overlade det til en privat uddannelsesinstitution, der hverken er godkendt efter denne lov eller efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, at varetage nærmere beskrevne dele af udbuddet af en konkret arbejdsmarkedsuddannelse, et delmål eller et enkeltfag, jf. herved § 27, stk. 3, 2. pkt., og § 28. stk. 2, 2. pkt.

KursusCenter, Haderslev Handelsskole har ingen aftaler om indgåelse af udliciteringsaftaler.

Kvalitetssikring

Der er udarbejdet interne politiker og arbejdsbeskrivelser vedr. udbud og gennemførelse af AMU kurser. ”VisKvalitet” systemet benyttes som et aktivt værktøj i kvalitetssikringen. 

Det samlede resultat af AMU evalueringerne kan for både indeværende og sidste år findes på side Evalueringer.

Den ansvarlige kvalitetsmedarbejder udfører audit gennem både anmeldt og uanmeldte besøg, når vore undervisere gennemfører aktiviteter.

Lovgivning

Udbudspolitikken er beskret med baggrud i love, bekendtgørelser og vejledninger på undervisningsministeriets område:

Bestyrelsen
Haderslev Handelsskole

Har du spørgsmål?

Ring til os direkte på:

7352 0202

I vores åbningstid får du svar med det samme. Mellem kl. 16.00 og 8.00 kan du lægge en besked, og få svar den efterfølgende dag.

Du kan også skrive til os ›